Isnin, 9 Oktober 2017

VIDEO TARIAN TRADISIONAL DI MALAYSIAAssalamualaikum,
Selamat Sejahtera.

Sebagai pengemar seni tari tradisional, saya yakin dan percaya ramai generasi muda pelbagai bangsa hari ini masih dan menaruh minat kepada seni budaya tradisional masing-masing. Sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka dan berpegang pada nilai ketimuran sudah pasti menyanjung tinggi budaya masing-masing. Meskipun saya peminat dan peneroka Zapin Johor namun saya juga amat menyukai seni tari tradisional berbilang kaum di Malaysia. Berikut adalah link ke Youtube Bahagian RnD JKKN yang mempunyai banyak video seni tari tradisional berbilang bangsa di Malaysia ini.Bersama kita menghayati dan memelihara khazanah bangsa yang tiada nilainya.

Sekian,

Mohd Hasrizal bin Yusuf,
Naib Yang Dipertua 
Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor.

Khamis, 5 Oktober 2017

KEPENTINGAN SENI DAN KEBUDAYAAN KEPADA MASYARAKAT

Pengenalan


Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa, agama, seni, budaya dan sebagainya. Negara kita juga dikenali sebagai sebuah negara yang multikultural (multi-culture) di mana sifat-sifat kemajmukannya dalam konteks kemasyarakatan yang luas juga. Konsep kemajmukannya yang merujuk kepada pelbagai masyarakat campuran kumpulan manusia yang mengamalkan cara hidup yang berlainan, mereka turut membentuk suatu entiti berasaskan kaum sendiri dalam lingkungan komuniti yang luas. Keadaan ini bukan sahaja menjadikan masayarakat itu menjadi kompleks sebaliknya melahirkan pelbagai aktiviti sosial dan membentuk kehidupan sosial yang dikongsi bersama berdasarkan prosedur mantap bagi memenuhi keperluan sosial mereka. Tahap-tahap masyarakat ini terus bekembang daripada entiti keluarga, komuniti, negara dan global (Zaid Ahmad, et al., 2013).  
Kepelbagaian masyarakat dari segi ras, etnik dan identiti etnik ini mencetuskan perbezaan individu-individu dalam banyak aspek seperti agama, pekerjaan, bahasa, dan politik (Marshall, 1994). Keadaan ini akan mencorak kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat heterogen di negara ini. Dalam hal ini, ahli masyarakat akan terus berinteraksi dan berkongsi pola kebudayaan mereka namun tidak kurang pula yang bersifat ekstrem dan teguh berpegang kepada prinsip mempertahankan budaya masing-masing. Hal ini bukan menjadi masalah besar sekiranya semua golongan masyarakat heterogen ini memahami akan konsep multikultural ini sepenuhnya. Menurut Hassan (1994) kefahaman yang hendak diwujudkan dalam masyarakat, mereka dapat: (1) menerima unsur perbezaan sosiobudaya yang wujud antara kaum-kaum di Malaysia, (2) menerima dan memahami kebudayaan setiap kaum dengan hati terbuka, (3) mendalami keunikan budaya yang wujud, (4) mengakui perbezaan kebudayaan antara kaum serta (5) mengiktiraf unsur perbezaan dan keunikan budaya setiap kaum. perbezaan dan keunikan budaya setiap kaum. Melalui pemahaman seperti ini, persefahaman budaya dapat disemai dan dipupuk dalam kalangan masyarakat.
Kupasan idea yang berkaitan dengan isu ini bukan sahaja tertumpu kepada aspek budaya semata-mata malah aspek seni yang terkandung di dalamnya juga.  Sesuai dengan keperluan tugasan ini, fokus perbincangan adalah menjurus kepada kepentingan bidang seni dan kebudayaan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Hal ini amat penting di mana setiap masyarakat harus menerimanya dengan tangan dan dada terbuka. Persefahaman budaya ialah kesediaan setiap kaum menerima, mengakui, memahami dan mengiktiraf unsur kebudayaan kaum lain (Fatimah Daud, 1984). Selain daripada itu, melalui persefahaman seperti ini, proses asimilasi budaya dapat diterima dengan hati yang terbuka dan tidak menimbulkan konflik.
Definisi Seni dan Kebudayaan
Bidang seni dan kebudayaan merupakan dua entiti yang saling berkait rapat dan bergantungan antara satu sama lain. Cakupan kedua-dua bidang ini sangat luas dan kompleks, didapati juga seolah-olah kedua-duanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seni dan kebudayaan amat berkait rapat dengan identiti, ideologi dan amalan seharian sesebuah kelompok masyarakat. Di seluruh dunia, setiap masyarakat mempunyai identiti seni dan kebudayaannya yang  tersendiri lantas membentuk keunikan cara hidup mereka.
Tidak terkecuali di Malaysia, di mana rakyatnya berbilang kaum dan keturunan sudah pasti mempunyai kepelbagaian aspek seni dan kebudayaannya juga. Sifat multikultural (kepelbagaian budaya) dari sudut sejarah etnik yang meninjau asal-usul keturunan dan latar belakang sejarah setiap etnik dari segi cara hidup, sosio budaya, asal usul, agama dan kegiatan ekonomi turut mencorak aspek seni dan budaya. Perkara ini menjadi sebahagian daripada cara hidup dan pegang sejak zaman berzaman lagi dan diteruskan sehingga sekarang.
(i)                 Definisi Seni
Perkataan seni dapat ditakrifkan sebagai sesuatu yang halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak didengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan (Kamus Dewan, 2005).  Sesuatu yang dikatakan seni pula adalah suatu bentuk karya seperti pantun, ukiran, muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat yang tersendiri. Perkataan ‘seni’ jika ditambah dengan imbuhan ‘ke’ (awalan) dan ‘an’ (akhiran) membentuk perkataan ‘kesenian’ yang membawa pengertian yang lebih luas lagi iaitu perihal seni, yang berkaitan dengan keindahan dan ketelitian penciptaan sesebuah karya seni tersebut. Kesenian telah menjadi identiti dan amalan yang amat penting kepada kebudayaan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sejak turun temurun lagi. Dengan kepelbagaian amalan kesenian dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini, identiti masyarakat Malaysia yang bersifat multikultural lebih terserlah dan dikenali ramai. 
(ii)               Definisi Kebudayaan
Manakala, takrifan kebudayaan pula yang berasal daripada bahasa Sanskrit,iaitu ‘buddhayah’ yang berasal daripada bentuk jamak dari ‘buddhi’  membawa maksud budi atau akal. Pengertian ini boleh diertikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggeris, kebudayaan disebut ‘culture’ yang berasal daripada perkataan Latin ‘colere’, iaitu bermaksud mengolah atau mengerjakan. Pengertian ini bertolak daripada tradisi pekerjaan utama manusia yang berbentuk mengolah tanah atau bertani (kerja-kerja pertanian).
Namun, pengertian kebudayaan yang bersabit dengan tradisi akal dan budi manusia ini lebih menjurus kepada cara hidup sesuatu bangsa atau umatnya. Untuk kita memahami gaya hidup berbagai jenis manusia termasuklah diri kita sendiri, sosiologi seringkali menggunakan konsep budaya, yang merujuk kepada perkongsian bersama barangan, ilmu dan kepercayaan sebuah kumpulan manusia atau masyarakat. Konsep ini juga berkait rapat dengan bidang seni, sastera, dan muzik klasik serta merangkumi aspek-aspek kehidupan lain dalam masyarakat kita.
Kepelbagaian kebudayaan ini lebih merujuk kepada kepelbagaian adat dan budaya sesebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik dan kaum. Stavenhagen (1986) berpendapat kepelbagaian budaya merupakan rangkuman dari pelbagai aspek yang meliputi budaya, etnik, agama, amalan tradisi yang mengarah kepada kecenderungan dan memberi kefahaman di antara sesama kaum. Kepelbagaian Budaya menurut Kymlicka (1999) pula adalah merujuk kepada kepelbagaian yang wujud dalam sesebuah masyarakat yang memberi tumpuan kepada : (1) memahami fenomena perubahan setiap masyarakat secara universal (perspektif universal), (2) mengkaji permasalahan dan konflik setiap etnik (perspektif etnik) dan (3) mengkaji cara bagaimana setiap etnik mengekspresikan budaya mereka (perspektif budaya).
Jadi, setiap kaum mempunyai budaya yang tersendiri. Setiap budaya pula mempunyai keunikannya. kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, mempunyai perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Fungsi Seni Dan Kebudayaan
Bidang seni dan kebudayaan mempunyai tujuan tertentu. Sudah tentu kepentingan kedua-dua bidang ini memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya. Sejak berzaman lagi, bidang seni dan kebudayaan ini telah memainkan peranan yang amat penting kepada masyarakat Malaysia. Selain menjadi simbol perpaduan dan sosialisasi, seni dan kebudayaan juga merupakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang amat penting dalam kalangan masyarakat kita.
Di antara fungsi-fungsi bidang seni dan kebudayaan ini adalah sebagai aktiviti riadah masyarakat. Masyarakat kita memang gemar beriadah khususnya apabila waktu kelapangan. Bagi masyarakat yang tinggal di kampung, masa senggang mereka diisi dengan aktiviti-aktiviti riadah seperti tarian, silat, muzik dan sebagainya. Mereka mempelajari sesuatu tarian bukan sahaja untuk tujuan keriangan sebaliknya mengisi masa lapang selain menjalin hubungan sesame mereka. Keadaan ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan komuniti mereka. Dari sudut kesihatan, aktiviti seumpama ini dapat memberi satu bentuk senaman dan latihan anggota badan agar menjadi sihat dan cergas. Bagi golongan lelaki, aktiviti bersilat juga aktiviti riadah yang baik mengasah mental, emosi serta fizikal mereka agar sihat sejahtera.
Bagi aktiviti seni dan kebudayaan yang berkait rapat dengan agama, seluruh penduduk dan masyarakat kampung terbabit dalam aktiviti berkenaan. Dari sudut agama, hukumnya adalah wajib. Aktiviti-aktiviti seperti nasyid, marhaban dan hadrah merupakan aktiviti kesenian Islam yang berkait rapat dengan amalan keagamaan. Melalui aktiviti kesenian sebegini, pemupukan amalan keagamaan dapat dilaksanakan secara berkesan serta memberi keinsafan sebagai seorang Islam. Hal ini dapat mendidik ahli masyarakat supaya akur dengan perintah agama dan mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan sunat.
Hubungan masyarakat adalah amat penting. Proses sosialisasi yang membabitkan sebilangan besar masyarakat adalah perlu bagai memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan mereka. Integrasi sosial ialah proses menyatupadukan berbagai-bagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masing-masing. Keadaan ini merupakan harapan bagi kebanyakan masyarakat, khasnya bagi masyarakat berbilang kaum (Ting, 1997). Proses sosialisasi ini menggambarkan hubungan etnik sosial dalam masyarakat. Melalui aktiviti ini, perpaduan antara kaum serta sikap saling hormat menghormati dapat dibentuk sekaligus melahirkan masyarakat majmuk yang harmoni.
Dari segi pendidikan, bidang ini dapat memupuk bakat dan minat dalam jangka masa panjang  supaya memiliki ciri insan yang memiliki seni dan budaya, mempunyai citarasa seni yang tinggi dan kreatif.  Dalam konteks sebagai guru yang mengajar di sekolah, pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran yang pelbagai serta mengintegrasikan unsur-unsur lain seperti teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan supaya menjadi lebih berkesan dan kreatif. Peranan sebagai seorang guru seni yang kreatif dan inovatif amat penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran terus berkesan dan relevan. Hal ini dapat menjadikan murid-murid lebih berkreativiti bagi melahirkan insan pelajar yang celik dalam bidang seni dan kebudayaan.
Sebagai ahli dalam masyarakat, aspek komunikasi yang berkesan amat penting. Proses penyampaian komunikasi yang baik dan berkesan dapat mencerminkan perspektif sosialisasi yang baik. Bidang seni dan kebudayaan ini sebagai media mendidik dan mengkritik yang lazim digunakan pada zaman dahulu dan berkesan sebagai media komunikasi. Aspek seni seperti wayang kulit, wayang orang dan seni teater, syair dan seumpamanya mempunyai pesanan atau mesej dalam bentuk komunikasi lisan dengan tujuan mendidik masyarakat. Oleh yang demikian, komunikasi adalah alat dan sumber kepada manusia untuk terus berhubung dengan orang lain. Tuan Yacob (1998), menyatakan komunikasi sebagai informatif, iaitu seseorang individu itu mengerti dan mengetahui, dan juga sebagai persuatif, iaitu agar seseorang individu itu bersedia menerima sesuatu perubahan atau keyakinan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan.
Seterusnya, aspek identiti. Identiti masyarakat merupakan medium seni dan kebudayaan dalam masyarakat Malaysia. Aktiviti seni dan kebudayaan telah membentuk suatu identiti bangsa Malaysia yang amat unik sekali. Identiti ini seterusnya menjadi pegangan dan amalan hidup seharian masyarakat di negara kita. Keunikan identiti ini telah menjadikan masyarakat Malaysia sebagai salah sebuah masyarakat di dunia yang mempunyai kepelbagaian amalan dan aktiviti seni dan kebudayaan. Justeru, hal ini merupakan simbol keagungan negara di mata dunia sebagai sebuah negara multikultural yang disanjung tinggi serta dihormati.
Penglibatan Masyarakat
Konsep budaya dan masyarakat memang tidak dapat dipisahkan. Ibarat kata pepatah Melayu, ‘bagai aur dengan tebing’ begitulah keakraban hubungan kedua-dua entiti ini. Kepelbagaian budaya bukanlah merupakan halangan hubungan kaum di negara ini. Masyarakat Malaysia mulai menerima kepelbagaian budaya yang diamalkan dalam kehidupam seharian. Misalnya, amalan budaya makanan dalam masyarakat Malaysia semakin diterima dan dikongsi secara bersama. Menururt Zaid Ahamad et al,.(2013) semangat penerimaan kepelbagaian budaya ini sekaligus telah memajukan masyarakat Malaysia dengan nama ‘kesatuan dalam kepelbagaian’.
            Dalam konteks seni dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat secara keseluruhannya ianya banyak memberi manfaat serta penting dalam pertumbuhan hubungan antara kaum. Melalui aktiviti-aktiviti seni dan kebudayaan ini penglibatan masyarakat dalam memberi impak ke atas daya kecergasan fizikal, perpaduan kaum, dan pertumbuhan ekonomi.
Kecergasan Fizikal
Penglibatan masyarakat di dalam aktiviti seni dan kebudayaan dapat meningkatkan kecergasan fizikal. Hal ini dapat dibuktikan melalui aktiviti yang dilakukan iaitu permainan tradisional yang melibatkan banyak pergerakan yang ringkas tetapi mampu memberikan impak senaman ringan yang sesuai untuk dilakukan setiap hari. Melalui aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia berbentuk seni suara, seni gerak , seni rupa, dan permainan tradisional masyarakat dapat bergerak aktif dan menggunakan tulang empat kerat sepenuhnya. Pergerakan yang berlaku secara optimum ini bukan sahaja sebagai latihan fizikal tetapi juga dapat menyihatkan tubuh badan dan dapat dianggap sebagai satu bentuk senaman.
Bagi kebanyakan bentuk seni, seni tari misalnya tidak lepas daripada pergerakan. Suatu pergerakan yang berirama merupakan medium ekspresi individu melalui gerak-geri berirama yang indah yang membawa kepada kecergasan fizikal. Selain itu juga, aktiviti seperti galah panjang juga dapat meningkatkan kecergasan fizikal masyarakat kerana apabila mereka bermain bersama di dalam suasana yang gembira dan kondusif, mereka dapat menunjukkan seratus peratus potensi diri dan seterusnya menjamin kesihatan diri kerana aktiviti senaman seumpama ini dapat membakar kalori di dalam badan.
Perpaduan Kaum
Penumpuan penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti seni dan kebudayaan juga menyumbang ke arah membangun individu secara total, mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Aspek perpaduan kaum bukan suatu isu yang remeh temeh. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia.
Sehubungan ini, beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur, hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara, keharmonian sosial dan kemuafakatan. Bagi memupuk penghayatan yang lebih baik kepada bidang seni dan kebudayaan ini Program Merakyatkan Seni dan Budaya yang bertujuan untuk mendekatkan kembali seni kepada masyarakat serta menjadikan seni sebahagian daripada kehidupan seharian dilaksanakan. Aktiviti ini merangkumi persembahan seperti tarian tradisional dan moden, drama dan muzik serta aktiviti berkaitan seni dan kraf dan akan melibatkan masyarakat di kawasan bandar dan luar bandar. Program untuk mendidik dan menghebahkan kepentingan dan penghayatan nilai budaya, seni dan warisan di kalangan masyarakat diberi penekanan agar selari dengan hasrat penyatuan kaum di Negara ini dicapai. Kesemua ini amat penting kepada masyarakt bagi menjamin hubungan kaum terus terpelihara dan negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera.
 Ekonomi
Dari sudut ekonomi, aktiviti seni dan kebudayaan juga tidak kurang penting sumbangnya. Perkembangan semasa ekonomi global menunjukkan industri kreatif adalah salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi dan percambahan budaya di negara-negara maju. Misalnya, di Amerika Syarikat, industri ini telah menyumbang sebanyak USD$3 trilion kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Dalam perspektif ekonomi dan sosiobudaya Malaysia, industri kreatif telah memberi sumbangan sebanyak RM9.4 bilion kepada KDNK negara pada tahun 2008 dan berpotensi menjana ekonomi berpendapatan tinggi serta memartabatkan budaya bangsa. Justeru, amat penting industri ini dibangunkan secara bersepadu dan terancang melalui satu dasar dan hala tuju yang komprehensif (Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia, 2005).
Antara lain, usaha yang berterusan diambil untuk membangun dan meningkatkan kualiti kraf Malaysia. Usaha ini meliputi penyelidikan dan pembangunan mengenai kaedah baru bagi meningkatkan kemahiran pertukangan serta membangunkan reka bentuk dan teknologi baru. Usaha mempromosi kraf Malaysia di pasaran tradisi dan baru dilaksanakan secara meluas dengan kerjasama sektor swasta. Kaedah pemasaran yang inovatif dan kreatif serta penjenamaan kraf negara diusahakan. Potensi ekonomi industri budaya kreatif terus berkembang dan menyediakan peluang perniagaan kepada para usahawan. Industri kraftangan juga dapat memastikan keutuhan ekonomi melalui bidang pelancongan iaitu menarik minat pelancong asing membeli barangan tersebut.
Justeru itu, penglibatan masyarakat amat penting bagi menarik kedatangan pelancong asing untuk berkunjung ke Malaysia, melalui aktiviti seni dan kebudayaan ini masih relevan dilakukan dan seterusnya dapat menjana ekonomi negara Malaysia.
Penglibatan Murid
Di peringkat bangku sekolah, penglibatan murid dalam aktiviti seni dan kebudayaan turut penting dan memberi kesan positif ke atas perkembangan diri dan kemajuan akademik mereka. Bagi memaksimumkan pencapaian ini,sebagai seorang murid yang berdaya saing dan tabah menghadapi cabaran, kemahiran komunikasi mereka juga turut terserlah di mana hubungan mereka secara personal dan interpersonal dapat ditingkatkan lagi sejajar dengan nilai empati, harmoni dan pemahaman sesama insan yang lain di sekolah. Hubungan baik dengan rakan-rakan dan guru merupakan aspek yang penting bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat. Keadaan ini akan mendorong proses pengajaran dan pembelajaran ke tahap yang tinggi serta memberi faedah kepada semua pihak.

Aktiviti kesenian dan kebudayaan memainkan peranan penting di dalam membentuk sahsiah dan jati diri murid. Kepelbagaian budaya yang datang dari setiap pelosok negara turut mencorakkan lagi landskap kebudayaan dan kesenian di Malaysia. Dalam hal ini, aktiviti seni dan kebudayaan yang dapat melibatkan murid adalah aktiviti tarian dan permainan tradisional.
Tarian
Tarian adalah boleh didefinisikan sebagai sebagai suatu pergerakan yang berirama. Dalam kebudayaan masyarakat Malaysia terdapat berbagai-bagai jenis tarian , sama ada tarian asli ataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. Tarian-tarian yang bercorak seni tari istana yang dipersembahkan pada waktu perkahwinan, pertabalan, istiadat menyembah dan sebagainya. Tarian-tarian ini termasuklah tarian siti payung, mak inang, asyik , gamelan dan sebagainya.
Berkenaan dengan penglibatan murid dalam seni tarian ini ianya lazim berlaku di peringkat sekolah. Murid-murid selalunya mengemari aktiviti tarian ini sejak kecil lagi dan bergerak aktif sebagai gerak kerja luar bilik darjah mereka. Penglibatan murid-murid dalam tarian dapat menonjolkan lanskap bakat dan potensi diri mereka keseluruhannya. Dalam pergerakan seni tarian ini, pergerakan kreatif merupakan satu bentuk aktiviti yang menggabungkan gerakan-gerakan fizikal anggota badan secara menyeluruh dan dilakukan secara kreatif (meliputi aktiviti gerak tari) bertujuan untuk membantu murid-murid menyelesaikan masalah dan melahirkan perasaan masing-masing(expressive and functional ).
Dalam aktiviti muzik, pergerakan kreatif adalah pergerakan di mana murid-murid bergerak mengikuti muzik yang dimainkan. Setiap individu meluahkan perasaan dan persepsi mereka berkenaan muzik yang didengari. Potensi pergerakan murid-murid boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. Kanak-kanak mempunyai keiginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. Salah satu satu cara untuk memuaskan keiginan untuk begerak ialah menerusi tarian. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-tari yang berentak dan berirama dalam tarian.
             Di sekolah proses pengintegrasian merupakan satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat banyak jenis pengintegrasian  yang boleh dijalankan dalam pengajaran di sekolah. Antaranya pengintegrasian pelbagai kemahiran dan mata pelajaran tertentu dalam konteks kurikulum di sekolah rendah. Bagi aktiviti seni tarian ini, pengintegrasian mata pelajaran yang boleh dijalankan adalah yang berkaitan dengan integrasi Seni Visual  dalam pendidikan, muzik dan pergerakan.Pengintegrasian ini banyak memberi manfaat kepada pelajar terutama dalam menguasai kemahiran belajar dan seterusnya mengembangkan bakat serta potensi mereka dalam bidang tarian.

           Banyak peluang dan ruang untuk mereka melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pelajar-pelajar didedahkan dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang berguna dalam usaha melatih mereka menjadi pelajar yang aktif dan progresif. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.
 Permainan Tradisional
Penglibatan murid-murid dalam permainan tradisional juga penting. Ianya bukan sahaja memenuhi tuntutan kurikulum tetapi yang lebih penting sebagai usaha mempertahankan jenis permainan ini tidak pupus dan diketepikan oleh golongan muda. Di peringkat sekolah telah ditubuhkan banyak kelab permainan dalaman seperti congkak, batu seremban dan sebagainya. Ini bagi mendedahkan murid kepada aktiviti permainan tradisional bermula daripada peringkat sekolah rendah lagi. Lazimnya, permainan ini bersifat kekampungan sahaja dan dimainkan oleh golongan dewasa sahaja. Hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memperkenalkan jenis-jenis permainan tradsional ini dipelajari di sekolah-sekolah adalah tepat demi kelangsungan permainan ini terus terpelihara dan diminati golongan generasi muda.
            Di Malaysia permainan tradisional ini juga dikenali sebagai permainan rakyat atau folk games. Permainan ini juga dikenali sebagai pemainan masa senggang atau sukan rakyat. Permainan rakyat berfungsi sebagai medium hiburan, sosialisasi dan meningkatkan kecergasan. Selain itu, permainan rakyat juga menjadi aktiviti utama untuk menyerikan majlis keramaian dan perkahwinan pada zaman sebelum kemerdekaan. Bagi permainan tradisional yang melibatkan murid-murid termasuklah main telaga buruk, guli-guli, main galah, main kapal terbang, cina buta, ketup atau sembunyi dan lain-lain. Permainan tradisional ini wujud sejak sekian lama lagi, permainan ini mudah, jimat dan boleh dimainkan bila-bila dan di mana sahaja. Selain melibatkan kos yang rendah, permainan tradisional ini melibatkan penggunaan bahan yang mesra alam berbanding alatan dalam permainan moden.
            Penglibatan murid-murid dalam permainan tradisional ini tidak harus dipandang sepi. Mereka harus didedah pada peringkat awal lagi dan diberi peluang mewarisi warisan pusaka bangsa serta mewarnai masyarakat masa hadapan, justeru, penglibatan murid secara langsung dalam permainan tradisional ini nescaya dapat mempopularkan permainan ini dan mengelakkan ianya pupus dan lenyap begitu sahaja di negara ini.
Kepentingan Keterlibatan
Sejajar dengan kepentingan penglibatan aktif murid-murid sekolah rendah dalam aktiviti seni dan kebudayaan ini dikatakan mempunyai kaitan dengan perkembangan domain psikomotor, kognitif dan afektif mereka. Hal ini memang tidak dapat disangkal lagi. Bagi membincangkan kepentingan keterlibatan secara langsung murid-murid ini, pendekatan secara teori berhubung dengan gaya pembelajaran mereka di sekolah turut diambil kira.
Pada pandangan pengkaji, Teori Pembelajaran Konstruktivisme di mana aliran Behaviorisme, proses pembelajaran individu mensasarkan pengetahuan diperolehi secara kognitivisme. Kaedah pembelajaran telah ditemui berhubung dengan manusia sebagai cara untuk mengubah tingkah laku manusia (behavior change) dan potensi (potential behavior change) yang ada pada seseorang, khususnya murid-murid. Dengan lain perkataan, proses pembelajaran murid-murid berlaku berasaskan ‘hukum pekaitan’ (Law of Association) yang diutarakan oleh ahli Falsafah Yunani awal seperti Aristotle. Ivan Pavlov seorang ahli psikologi Rusia telah menjalankan satu siri percubaan secara saintifik dan sistematik mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada sesutau organisma. Menurut Ivan  Pavlov (1849-1936) ‘sesuatu organisma akan teringat sesuatu kerana sebelum ini ia pernah mengalami sesuatu yang berkaitan’. Tambah  beliau lagi, ‘Learning is a result  on an association formed between a stimulus (such as food) and a respond (the animal salivating)’. Dalam kajian ini, anjing telah ‘belajar’ mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang diberikan kelak. Oleh sebab itu, pemilihan prinsip pedagogi pengajaran yang sesuai untuk sesuatu pelajaran amat penting supaya penglibatan murid-murid pada tahap optimum.
Bertitik tolak daripada aliran Behaviorisme ini, proses pembelajaran murid-murid mensasarkan  pengetahuan diperolehi secara kognitivisme. Seorang sarjana, Jean Piaget mengatakan bahawa kognitivisme adalah perwakilan mental yang dikenali skema. Skema akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami oleh minda manusia. Jika maklumat tersebut sesuai dengan skema yang ada, maka skema tersebut diterima atau mungkin ditolak atau diubah suai.
Pandangan  kognitivisme telah melahirkan Teori Pembelajaran Konstruktivisme yang menjelaskan pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Dalam konteks ini, murid-murid tidak menerima sebarang maklumat (pengetahuan) tanpa berfikir dan menyesuaikannya dengan idea dan maklumat baru selaras dengan pengetahuan sedia ada mereka. Keadaan ini terbentuk hasil daripada interaksi sosial bersama guru dan rakan mereka. Bagi mencapai matlamat ini, guru perlu memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan pelbagai kebolehan dan minat pelajar.
Teori Konstruktivisme ini merupakan proses pembelajaran yang mewujudkan bagaimana pengetahuan (knowledge) disusun dalam minda pelajar. Teori ini bertitik tolak daripada pandangan aliran Behaviorisme yang mengkaji perubahan tingkah laku sehingga kepada kognitivism yang mengkaji tentang cara manusia (murid-murid) belajar dan memperolehi pengetahuan yang menekankan perwakilan mental mereka. Pengetahuan (knowledge)dikembangkan secara aktif dan lazimnya pembelajaran berpusatkan murid-muird (student-centred).                                          
Prinsip pembelajaran teori konstruktisvisme lebih menekankan aspek pembelajaran (learning) berbanding dengan pengajaran (teaching). Kekuatan teori ini memberi peluang dan ruang bagi murid-murid memilih goal (goal), strategi dan penilaian ke  atas pembelajaran mereka. Para guru hanya berperanan sebagai fasilitator (pemudah cara) serta membimbing murid-murid ke arah pembelajaran mereka. Keadaan ini akan memberi lebih keyakinan dan motivasi kepada murid-murid dalam meneroka pembelajaran berdasarkan inisiatif sendiri. Keupayaan murid-murid mengkonstruk pengetahuan melalui aktiviti pembelajaran seperti projek atau kajian dan seumpamanya telah memaksimumkan kecenderungan kognitif (cognitive predisposition) mereka. Bagi mengatasi murid-murid yang lemah membaca, penekanan diberi kepada mereka bagi membentuk kemahiran (skill) dan pengetahuan (knowledge)dengan mengaitkan pengalaman lampau untuk kegunaan masa depan. Murid-murid harus membina sendiri proses berfikir mereka dan kemahiran berkomunikasi yang baik dan jelas.
Psikomotor
          Berhubung dengan aspek psikomotor murid, perkembangan domain iniaplikasi sesuatu konsep yang berkaitan dengan kecekapan dan keberkesanan pergerakan yang boleh dipindahkan dan digunakan dalam pelbagai situasi semasa perlaksanaan sebarang pergerakan. Proses ini berkembang dari peringkat rendah ke tinggi. Terdapat beberapa prinsip asas yang boleh diaplikasikan agar pelaksanaan sesuatu pergerakan akan menjadi lebih baik, efisen,dan selamat. Peningkatan kemahiran psikomotor juga membolehkan individu bertindak balas dengan pantas dan tepat. Keupayaan ini pastinya akan mewujudkan suatu budaya masyarakat yang aktif dan progresif. Bertepatan dengan penglibatan murid dalam aktiviti seni dan kebudayaan ini berpanduan teori kontruktivisme ini menekankan agar murid belajar memahami, aplikasi dan menilai akan keupayaan diri mereka.
         Kognitif
Aspek kognitif pula, menekankan proses pemindahan pembelajaran bergantung kepada pembelajaran aktif dimana murid akan memproses maklumat yang telah diperolehi secara aktif supaya ianya dapat digunakan kemudian. Domain kognitif menganggap proses pembelajaran adalah satu proses perolehan pengetahuan dan disusun semula melalui proses pemprosesan maklumat dan disimpan sebagai maklumat yang berguna.

Penglibatan aktif dianggap murid dalam aktiviti seumpama ini memerlukan dialog dan perbincangan sesama murid atau antara guru dan murid. Oleh yang demikian, faktor berbahasa (komunikasi) dan kemahiran berfikir dalam kalangan  murid perlu dititikberatkan dalam proses komunikasi mereka. Kemahiran berfikir juga intipati kepada aspek kognitif yang amat penting itu.
            Afektif
          Domain afektif juga penting dalam perkembangan murid-murid yang aktif dalam aktiviti seni dan kebudayaan. Aspek ini  merupakan sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dalam penglibatan murid dalam aktiviti seni dan kebudayaan, aspek afektif ini mencakupi perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai. Dalam penglibatan, murid mempunyai perasaan terhadap sesuatu yang ingin disertai. Minat akan menjadi fokus utama tahap penglibatan mereka. Manakala emosi pula banyak mempengaruhi semasa penyertaan tersebut dan nilai yang dapat ditunjukkan adalah nilai menghargai warisan, sahsiah yang baik dan rasa kesyukuran. Ini jelas menunjukkan bahawa domain afektif ini menekankan kepada kepentingan emosi dan perasaan murid-murid.
Justeru itu, seseorang murid yang mempunyai domain afektif yang tinggi dalam dirinya akan dapat dilihat menerusi berbagai tingkah laku. Antaranya adalah seperti, pemerhatian murid tersebut terhadap aktiviti yang disertai, disiplin, motivasi yang tinggi yang tinggi ditunjukkan.  Fokus utama murid-murid dalam aktiviti- aktiviti seni dan kebudayaan adalah meluahkan perasaan dalam karya dan penglibatan serta memiliki motivasi yang sangat tinggi sehingga tumpuan diberikan seratus peratus terhadap karya yang ingin dihasilkan. Keadaan ini mempunyai perkaitan dengan sifat  naluri (instinc) yang dimiliki oleh seseorang murid yakni keupayaan murid menggunakan dan memahami bahasa secara wajar dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain dan jalinannya dengan konteks sosial.
Rumusan
           Sebagai rumusan dapatlah disimpulkan bahawa aspek seni dan kebudayaan amat penting kepada masyarakat di negara ini. Kedua-dua entiti ini sememangnya berkait rapat dan sangat senonim dengan masyarakat di negara ini yang terdiri daripada pelbagai bangsa, keturunan, agama dan nilai budayanya. Perbezaan seni dan kebudayaan bukanlah merupakan halangan satu bentuk perhubungan dan komunikasi yang baik dan mantap sebaliknya menjadi sumber kekayaan kepada nilai seni dan budaya masyarakat kita di mata dunia. Sifat multikultural yang dimiliki oleh masyarakat di negara ini menjadi aset penting dalam memperkayakan khazanah seni dan budaya malah turut menjadi daya tarikan pelancong luar. Keadaan ini telah memberi impak positif ke atas ekonomi negara pada masa kini.
         Penglibatan pelbagai lapisan masyarakat terutama golongan pelajar dalam bidang seni dan kebudayaan ini turut memberi kesan positif terhadap pertumbuhan diri, khususnya tahap kecergasan fizikal, aspek perpaduan kaum, dan ekonomi masyarakat secara keseluruhannya. Keadaan ini telah melonjakkan nilai tambah (add values) bidang seni dan kebudayaan dalam ruang lingkup masyarakat majmuk di Malaysia sekaligus menjadikan kedua-dua bidang ini amat penting dan terus menyumbang terhadap pembangunan negara secara keseluruhannya. Penglibatan aktif golongan murid di peringkat sekolah menandakan evolusi seni dan kebudayaan ini terus berkembang dan mendapat tempat di benak sanubari golongan muda hari ini. Sejajar dengan kepentingan bidang ini dalam mencorakkan tahap perkembangan domain psikomotor, kognitif dan afektif murid di sekolah pada tahap yang optimum juga.
Rujukan
Fatimah Daud. (1984). Some patterns of ethnic relations in Malaysia. Asia Profile 13(2): 117-29.
Hassan, S.H. (1994). Modul Sejarah Sebagai Alat Pendidikan. Jakarta: Universitas Terbuka.
Kamus Dewan. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia. (2005). Kuala Lumpur: Ministry of Culture, Arts and Heritage of Malaysia Press.
Kymlicka, W. (2002). Kewargaan Multikultural, Terjemahan Edlina Hafmini Eddin. Jakarta: LP3ES.
Marshall, G. (pent).(1994). The Concise Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press.
Modul QGJ3033 Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Stavenhagen, R.(1986). Problems and Prospects of Multiethnic States. Tokyo: United Nations University Press.
Ting Chew Peh. (1997). Konsep Asas Sosiologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tuan Yacob Bin Raja Mohamad. (1998).‘Gaya Komunikasi Guru Besar Hubungan Dengan Komitmen Guru-Guru’. Majalah CERANA Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Bil. 3, 1998.

Zaid Ahmad, Ruslan Zainudin, Sarjit Singh, Ahmad Tarmizi Talib, Ho Hui Ling, Lee Yok Fee. Najeemah Mohd Yusof & Nazri Muslim. (2013). Hubungan Etnik di Malaysia. Edisi Ketiga. Selangor: Oxford Fajar.

Salinan rujukan : 
http://kemayangambai.blogspot.my/2014/11/kepentingan-seni-dan-kebudayaan kepada.html

Isnin, 25 September 2017

INFO TERKINI PE-ZAPIN 2017

Hebahan aktiviti Pe-Zapin Johor telah dimuatkan dalam Facebook Laman Rasmi Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor(sila klik) dan website serta beberapa media sosial digunakan. Namun begitu, blog saya ini akan menjadi medan penulisan bagi tujuan memberi pengajaran, ilham, idea dan pelbagai lagi dalam usaha untuk memartabatkan tentang zapin-zapin yang terdapat di negeri Johor. 
Dalam usaha untuk mencapai maksud akan apa yang Pe-Zapin usahakan sudah pasti banyak cabaran dan onak duri yang perlu dilalui. Begitu sukar pada awalnya dan kini telah menjadi ikon kepada anak-anak muda untuk mempelajari seni tari zapin Johor agar tidak dilupai generasi masa hadapan. Usaha menjaga dan mengekalkan keaslian zapin Johor ini mesti dikekalkan disamping usaha menarik minat golongan muda agar ia lebih seronok dipelajari. kami juga mengakui pembaharuan dalam gerak pola tari itu penting agar ia dapat meningkatkan kerancakan tari zapin Johor itu sendiri. Banyak kupasan ini akan dibincangkan dalam masa terdekat. Untuk pengetahuan semua, perancangan berkaitan aktiviti anjuran Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor telah berjalan lancar selaras proses pembaharuan dalam strategik memperkasa PEZAPIN 2015 – 2017. Kini tranformasi perkembangan Pe-Zapin Johor berkembang dalam kerangka Program Transformasi Pe-Zapin Johor 2017-2020 dengan adanya Ahli Jawatankuasa yang baru dilantik beberapa bulan lepas Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang menyokong Pe-Zapin selama ini. 

(Naib yang Dipertua Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor)

Rabu, 20 September 2017

SEJARAH ZAPIN DI BUMI JAUHAR

Image result for zapin doodle
Zapin sudah sinonim dengan kehidupan rakyat Negeri Johor. Tidak dinafikan lagi Negeri Johor merupakan sebuah negeri yang begitu dikenali dengan tarian zapin yang unik dan penuh dengan nilai-nilai ketimuran. Dari utara hingga ke selatan tarian zapin pasti ada peminatnya malah sudah menjadi salah satu daripada tarian tradisional melayu yang seharusnya diberi pendedahan kepada generasi muda.
Zapin dipercayai di bawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah Arab dan Parsi. Tradisi zapin telah berkembang dari pengaruh penyebaran agama Islam di Nusantara bersama budaya timur tengah yang di bawa oleh mubaligh-mubaligh dan pedagang Arab dari Hadramaut.
Kesenian zapin telah berkembang secara sendirinya di Alam Melayu mengikut kehalusan dan keindahan seni tari Melayu dan telah terpisah dari bentuk awalnya. Pengaruh kesenian seni tari Melayu membawa perubahan terhadap zapin dari segi langkah dan juga nyanyiannya. Walaubagaimanapun penduduk di Alam Melayu menyambut baik kesenian tersebut kerana ada kesinambungan di antara kesenian Arab dan Islam malah sehinggakan Zapin dianggap di antara kesenian yang unggul dalam khazanah warisan kesenian Melayu.
Zapin juga diterima sebagai hiburan oleh golongan-golongan bangsawan istana pada satu ketika dulu. Kedudukan zapin di aras yang tinggi, murni serta mulia membawa pengertian bahawa zapin mempunyai unsure-unsur nilai seni yang tinggi walaupun seni tersebut adalah wadah rakyat dan juga orang kebanyakkan.
Menurut fakta sejarah, Zapin mula bertapak dan berkembang mekar di Negeri Johor adalah di hulu sungai Muar di daerah Pagoh dan Lenga. Di mana tempat tersebut merupakan lapangan buruan Sultan Melaka semasa pemerintahan kerajaan Melaka Pra-Portugis. Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Sultan Mahmud Shah telah membwa bakal pewaris istana Melaka ke daerah perburuanya sebelum melarikan diri ke Riau-Lingga dan Kampar dan di sana anakanda sultan telah membuka negeri di Ujung Tanah di Kota Johor Lama. Pada ketika itu jugalah segala warisan Melayu dan adat istiadat Melayu-Islam disebarkan.
Kemasyhuran orang Arab dan keturunan mereka bermain zafin, memetik gambus, bermain tabor serta marwas dan berqasidah adalah suatu hal yang sudah diketahui umum. Oleh yang demikian, keinginan dan sifat ingin menyaingi telah menyebabkan orang-orang melayu berusaha mempelajari permainan-permainan tersebut. Menurut fakta dipercayai orang-orang Malayu telah mampu bermain kesenian tersebut di luar lingkunan perkampungan Arab di Johor sejak zaman kejatuhan Melaka pada zaman kebangkitan kerajaan Johor-Riau pada abad ke-16 masehi. Namun begitu kerancakan orang Melayu melahirkan karya-karya tersendiri daripada pengaruh tersebut berlaku pada zaman kegemilangan Kerajaan Johor-Riau-Lingga yang menjangkau waktu dari abad ke-16 sehingga abad ke 19.
Pada zaman itu orang Melayu telah menghasilkan zapin Melayu dengan menggunakan alat-alat muzik seperti Gambus, Tabur dan Marwas serta digabungkan dengan alat muzik yang lain seperti Biola dan Peti Harmonium. Nyanyian qasidah bersama-sama pantun didendangkan dalam bentuk lagu bagi mengiringi langkah-langkah zapin yang dicipta berdasarkan gerak asal Zafin Arab. Dengan wujudnya seni zapin Melayu, orang-orang Melayu terus berkarya dan meletakkan seni zapin menjadi lebih berkembang apabila orang-orang Melayu memperkayakan gerak tari tersebut serta komposisi muzik yang pelbagai dan diterapkan pula dengan nilai-nilai murni yang terkandung di dalam lirik-lirik lagu seterusnya menjadikan Zapin Melayu sebagai satu tradisi kesenian yang sangat unggul dan ternama.
Setiap ragam ataupun pecahan lantai yang dicipta berdasarkan kepada perpatah Melayu serta alam sekitar dalam bentuk kiasan dan tunjuk ajar. Di Negeri Johor sendiri, sangat kaya dengan kiasan yang dihubungkait dengan kejadian alam sekitarnya. Sebagai contoh ragam tari Zapin Melayu Johor yang mengkiaskan daripada pergerakan binatang, unggas dan pepohon yang menglingkari kehidupan orang Melayu. Ragam Titi Batang dikiaskan dari pergerakkan meniti di atas pepohon yang jatuh melintangi anak sungai, Ragam Ayam Patah pula melambangkan pergerakkan terhingut-hingut seekor ayam yang patah kakinya. Walaupun ragam-ragam tersebut diilhamkan dari pergerakan dan alam sekitar dan ada pula diilhamkan dari pergerakkan binatang atau tumbuhan tetapi ke semua pergerakkan ini dilaksanakan secara halus, tertib dan penuh sopan santun oleh penari-penari Zapin Melayu. Kemampuan menarikan ragam-ragam tersebut dengan halus tetapi tangkas adalah merupakan syarat utama mengukur kebolehan dan ketertiban seseorang penari Zapin Melayu Johor.
Di Negeri Johor kini telah mempunyai lebih daripada 10 jenis zapin yang wujud dari daerah-daerah seperti Mersing, Batu Pahat, Muar, Pontian, Kluang dan Johor Bahru. Antara nama-nama zapin tersebut adalah Zapin Tenglu, Zapin Pulau, Zapin Seri Bunian, Zapin Parit Mastar, Zapin Mapom, Zapin Putar Lam, Zapin Patlipat, Zapin Lenga, Zapin Padang Sari, Zapin Lapis Batu Putih, Zapin Dayung, Zapin Melayu Johor dan sebagainya.
Kesungguhan pencipta-pencipta langkah tari zapin amat disanjungi dan dihargai sehingga kini taraf kesenian zapin Johor tetap berada di tahap yang tinggi oleh penggiat-penggiat seni zapin. Tokoh-tokoh ini perlu dihargai akan jasa dan pengorbanan mereka menjadikan seni tari zapin ini kekal sehingga ke hari ini dan dikenali ramai.
Rujukan : Buku panduan zapin Tenglu Pak Akob 

Selasa, 19 September 2017

DASAR KEBUDAYAAN NASIONAL

Assalamualaikum,
Salam Hormat,
Salam Pe-Zapin Johor.

Syukur ke hadrat Allah, pada pertengahan bulan ini saya ingin ketengahkan kembali satu dasar yang penting di negara yang kita cintai ini. Jom baca.

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Latar belakang

Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan.

Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat kemalaysiaan. Perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik, mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara.

Rasional

Penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Dasar ini nanti akan dapat menjadi Garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa.

Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau. Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan, telah melahirkan proses interaksi, pengenalan, penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia.

Dengan yang demikian, sebagai satu proses yang berterusan, pewujudan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia akan terus berlandaskan unsur-unsur dan tiga prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu:

i) Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini
Rantau ini yang merangkumi kawasan Malaysia, Indonesia,Filipina, Singapura, Brunei, Thailand dan Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia, Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa (linguafranca). Kebudayaan serantau ini digambarkan oleh persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu - Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Dengan yang demikian, kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian sempit atau luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada Kebudayaan Kebangsaan.

(ii) Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar Diterima
Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. Dengan itu unsur-unsur budaya Cina, India Arab, Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara dan kepentlngan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya.

(iii) Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan
Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara, di samping telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini.

Ketiga-tiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971.

Objektif

Pembangunan Kebudayaan Kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Dengan yang demikian usaha-usaha pembentukan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai tiga objektif penting iaitu:
(i) Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui Kebudayaan;
(ii) Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan; dan
(iii) Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yangseimbang dengan pembangunan sosioekonomi.
Strategi dan Pelaksanaan Objektif dasar ini boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut:
(i) Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usaha sama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya;
(ii) Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat, mendukung dan mengerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan;
(iii) Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia;
(iv) Memenuhi keperluan sosiobudaya; dan
(v) Meninggikan taraf dan mutu kesenian.

Di samping Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, penglibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. Mereka termasuklah Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan Pusat, Kerajaan-kerajaan Negeri, badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan.

Peranan Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan dalam pelaksanaan matlamat dan strategi dasar ini adalah penting. Antara lain Kementerian ini menguruskan penyelidikan, pembangunan dan penggalakan, pendidikan dan pengembangan kesenian dan perhubungan ke arah kemajuan kebudayaan kebangsaan. Usaha-usaha itu dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan, persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai pengelola dan urus setia perhubungan kebudayaan antarabangsa, Majlis Kebudayaan Negeri, khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa.

Peranan Kementerian/Jabatan, Kerajaan-kerajaan Negeri dan badan-badan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar-dasar semasa. Peranan pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan kian diperlukan di mana badan-badan ini boleh memainkan peranan menjalankan usaha pembinaan dan kemajuan kebudayaan di peringkat organisasi masing-masing dan seterusnya membiayai penajaan program atau projek-projek kebudayaan.

Penutup

Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Namun demikian pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan itu sahaja Kebudayaan Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.

2019

Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor mempunyai misi dan matlamat yang perlu dicapai dalam memastikan program-program kebudayaan berkualiti ...